Beleidsplan

Belangstelling
De belangstelling voor olifanten en het besef dat zij beschermd moeten worden, is algemeen aanwezig. De activiteiten van Vrienden van de Olifant zijn primair gericht op het betrekken van mensen bij het leven —maar vooral het overleven— van de olifanten en het werven van financiële middelen voor ondersteuning van beschermingsprojecten. Er is belangstelling voor informatie over olifanten. Daarom verschijnt 4x per jaar het tijdschrift “de Olifant”. Dit is het enige publieke tijdschrift over olifanten ter wereld. Vrienden van de Olifant is de enige organisatie in het Nederlandse taalgebied die zich uitsluitend bezig houdt met de bescherming van zowel de Afrikaanse als de Aziatische olifanten. Onze doelgroepen hebben de mogelijkheid om Vriend, Peetouder, Beschermer, Askari, donateur of abonnee te worden. Onder de Vrienden kennen we: persoonlijke Vrienden, GezinsVrienden, JongeVrienden, SchoolVrienden, ZakenVrienden en NatuurVrienden.

Doelstelling
De doelstelling van Vrienden van de Olifant is: een bijdrage leveren aan de bescherming van de in het wild levende Afrikaanse en Aziatische olifanten, in de breedst mogelijke betekenis van het woord. Daarbij zullen zo veel mogelijke beschermingsprojecten financieel of op andere wijzen gesteund worden. Tevens het betrekken van zo veel mogelijk mensen bij de beschermingsproblematiek, door het geven van voorlichting.
Sub-doelstellingen daarbij zijn:
* fondsen werven voor beschermingsprojecten in Afrika en Azië.
* informatie geven over olifanten en beschermingsprojecten.

Positie
Vrienden van de Olifant is een unieke organisatie gezien haar activiteiten, die afwijkend zijn van andere organisaties.
De werkzaamheden van de organisatie concentreren zich voornamelijk op:
- het werven van Vrienden, Peetouders, Beschermers, Askari’s en abonnees;
- het steunen van specifieke beschermingsprojecten;
- het publiceren van actuele- en achtergrondinformatie in “de Olifant”;
- informatie verstrekken over olifanten;
- het zoeken naar oplossingen om olifanten (beter) te beschermen.
Vrienden van de Olifant wil haar doelgroepen activeren tot steun aan de beschermingsprojecten.

Bestuur
Vrienden van de Olifant wordt bestuurd door: Rob Faber, voorzitter; Inge Lenior, secretaris; Youetta Dorrepaal, penningmeester. Aangezien wij geen grote organisatie zijn en wij ons niet het salaris van een directeur en/of afdelingshoofden kunnen veroorloven, berust de leiding bij de voorzitter en de secretaris. Alle bestuurlijke taken worden op vrijwillige basis uitgevoerd, zonder enige bezoldiging. Voor uitvoerende werkzaamheden, die niet van bestuurlijke aard zijn, ontvangen zij een sociale vergoeding.

Beleidsvoornemens
Organisatie
1. Het beleid zal dit jaar voor een groot deel gericht zijn op de bouw en inrichting van de Wereld van de Olifant. De voorbereidingen zullen zoveel mogelijk uitgewerkt en uitgevoerd worden.
2. We gaan ons meer inzetten om peetouders voor de weesolifantjes op Sri Lanka, in Zambia en in Kenia te werven, zodat er meer weesolifantjes in het peetouderproject kunnen worden opgenomen en er meer financiële steun aan de olifantjes-weeshuizen gegeven kan worden.
3. Door uitbreiding binnen het Azië Fonds geven we meer inhoud aan dit fonds. We gaan ons best doen om meer Beschermers te werven. Hetzelfde geldt voor het werven van meer Askari’s voor het Afrika Fonds.

Publicaties
1. Het tijdschrift “de Olifant” verschijnt 4x per jaar, zowel digitaal als in geprinte versie.
2. De Nieuwsbrieven Kenia, Sri Lanka en Zambia worden digitaal verzonden.
3. Er wordt regelmatig een algemene digitale Nieuwsbrief gemaakt voor donateurs en belangstellenden.
4. Het Afrika Bulletin zal regelmatig uitgebracht worden, evenals het Azië Bulletin.
5. De website, Facebook-pagina en Instagram zal actief aangevuld en bijgehouden worden.

Projecten
We gaan actief nieuwe Vrienden, Peetouders, Beschermers, Askari’s, ziekenhuishelpers en abonnees werven.

Keurmerk
ANBI-status
Sinds de invoering van de ANBI-status door de Belastingdienst heeft VvdO de status van Algemeen Nut Beogende Instelling.